Regulamin świetlicy szkolnej 2020-21

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 11 W TCZEWIE

 

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej

Ustawa z dn. 07.IX.1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) art. 1. W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły.

Rozporządzenie MEN z dn. 21.V.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U. z dnia. 19.06.2001 r. Nr. 61, poz. 624 z późn. zm.)           

Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 31.12.2002r. w sprawie  bezpieczeństwa      i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (DZ.U z dnia 22.01.2003 Nr. 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

1.Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.

2.Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

3.Organizowanie zespołowe nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności  w nauce.

4.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu i środowisku lokalnym).

5.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

6.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących oraz z rodzin niepełnych.

2.Grupa świetlicowa liczy od 20 do 25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca (DZ.U. 2001r. Nr. 61 poz. 624, paragraf 7 załącznik nr 2).

3.Kwalifkacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które zawierają podstawowe dane o uczniu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców oraz numer telefonu kontaktowego).

4.Dzieci objęte opieką  przebywają w świetlicy przed i po swoich zajęciach w szkole.

5.Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy na polecenie dyrektora szkoły.

7.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30-16.30 od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 6.30 do 16.00.

8.Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.

9.Zwolnienie z zajęć świetlicowych jest tylko możliwe za pisemną zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.

10. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów  jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbieranie dziecka po skończonych zajęciach.

11.W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a)roczny plan pracy;

b)tygodniowy rozkład zajęć;

12.Uczęszczanie na zajęcia świetlicowe powinno być regularne, a każda nieobecność obowiązkowo usprawiedliwiona w ciągu trzech dni.

13.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach w terminie jednego miesiąca i braku informacji o jej przyczynie spowoduje skreślenie ucznia z listy uczestników świetlicy.

14.Dziecko zadeklarowane do opieki świetlicowej przebywające na terenie szkoły ma obowiązek zgłosić się do świetlicy przed i po lekcjach.

15.W sytuacji, gdy rodzic nie odbierze dziecka w czasie pracy świetlicy, odpowiednie kroki prawne w sprawie wychowanka podejmuje dyrektor szkoły.

16.Zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki szkolnej ze względów organizacyjnych oraz sanitarno-epidemiologicznych.

17.Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godzin zajęć). Prowadzący zajęcia odbiera i odprowadza ucznia do świetlicy.

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

2.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

3.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są:

1.Przychodzenia bez odzieży wierzchniej i w obuwiu zmiennym do świetlicy.

2.Każdorazowego zgłaszania wychowawcy świetlicy potrzeby opuszczania sali świetlicowej oraz nie oddalania się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

3.Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów oraz dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.

4.Dbania o czystość estetyczną wyglądu świetlicy.

5.Porządkowania zabawek, gier odkładając je na miejsce po skończonej zabawie.

6.Zachowania ciszy w czasie zajęć i  nie przeszkadzania w zabawie innym.

7.Używania form grzecznościowych tj. proszę, dziękuje, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

 

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie pandemii

 

  1. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
  2. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę . Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
  3. Obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy , przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą zabierać do szkoły zabawek, pluszaków, samochodów, itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
  5. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki, sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
  6. Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie w świetlicy (nie zmieniają obuwia).
  7. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy przez prawnych opiekunów lub osoby przez nich wskazane musi odbywać się z uwzględnieniem zasad sanitarnych – dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły (głównym wejściem), maseczki.
  8. Rodzice zgłaszają przyprowadzenie/odbieranie dziecka pracownikowi szkoły w dyżurce, ten zaprowadza/przyprowadza je do/z świetlicy.
  9. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia itp.) należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

 

Opublikowano: 26 sierpnia 2020 10:53

Kategoria: Prawo szkolne

Wyświetleń: 658

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony